گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
مقالات
گزارش وزیر تعاون و صنایع دستی موریتانی به کنفرانس وزراء تعاون آسیا- اقیانوسیه: تعاونی های موریتانی

 منبع :

 نويسنده : مترجم : سمیری نژاد،عبدالرزاق    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1396/04/13   ( آخرين ويرايش : 1396/04/16 )

 

گزارش وزیر تعاون و صنایع دستی موریتانی به کنفرانس وزراء تعاون آسیا- اقیانوسیه: تعاونی های موریتانی

مترجم : سمیری نژاد،عبدالرزاق

حقیقتا موجب افتخار و مباهات من است‌ که،در‌ این نشست کـه توسط دفتر همکاری‌ "کشورهای آسیائی ساحل اقیانوس‌"و به نام‌ "همبستگی‌ تعاون بین‌المللی‌"و بـا حمایت‌‌ بی‌دریغ‌ دولت سریلانکا تـرتیب یـافته،شرکت‌ می‌کنم.

آقای رئیس،سواحل کشورهای ما به‌طور دائم به وسیله آبهای‌"اقیانوس هند"شستشو می‌شوند.اقیانوس که حدومرز ندارد،وسیله‌ ارتباط و اتحاد دو کشور ماست.ما‌ دارای‌ مشترکات سنتی و ارزشهایی هستیم کـه از دورانهای گذشته به ما رسیده است و ما آنها را ارج می‌گذاریم.دولت ما در حال تلاش بیشتر در جهت استحکام بخشیدن به روابط با‌ کشور‌ شما و گشودن راه به خارج از مرزها به منظور همکاری و برقراری ارتباط بـا شـما است.

من پیام‌آور دوستی از طرف مردم‌ موریتانی به کشور بزرگ شما هستم و به‌ نمایندگی از‌ سوی‌ خانواده بزرگ تعاونیهای‌ موریتانی در این جلسه شرکت می‌کنم.آقای‌ رئیس از شما و حضار محترم در این مـجلس و بـخصوص همه همکاران ما در دفتر"همکاری‌ منطقه‌ای آسیا"متشکرم.

شرکتهای‌ تعاونی‌ در کشور موریتانی یکی‌ از قدیمی‌ترین مؤسسات فعال در نیم‌کره‌ جنوبی است.سال گذشته ما،هشتادمین سال‌ تأسیس اولین شرکت تعاونی در کـشور را جـشن‌ گرفتیم.این جشن با‌ شرکت‌ همه‌ اعضاء برگزار شد،مردمی که‌ از‌ چهار‌ نسل گذشته در زمینه‌ شرکت تعاونی فعالیت داشته و از بازدهی آن‌ نصیب فراوان برده‌اند.کارمندان موریتانیائی‌ در راه اتحاد و توسعه تـعاونیها‌ بـسیار‌ کـوشیده‌اند‌.

تاریخ تعاون

در سال 9091 فرمانی از طـرف‌ دولتـ‌ بـه‌ منظور رسیدگی به مشکلات کشاورزان نیشکر که دارای زمینهای کوچکی بودند،صادر گردید.بدنبال این فرمان در سال‌ 3191‌ یک‌‌ گروه از کارشناسان امور شـهری تـبعه انـگلیس به‌ گروه دیگری‌ از کارشناسان هندی ملحق و جهت حـل ایـن مشکل و کمک به تأسیس اولین‌ شرکت تعاونی به موریتانی اعزام شدند‌.هدف‌‌ اصلی‌ در آن روزها کمک مالی و ایجاد تسهیلات بـرای خـرده کـشاورزان بود‌.در‌ سال‌ 5491 آئین‌نامه تعاونی به منظور تأسیس‌ تعاونی برای سـایر مشاغل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اصلاح‌ شد‌.

از‌ آن پس و به دنبال تشکیل اولین تعاونی، تعداد دیگری تعاونی از انواع‌:دامپروری‌، صـیادی‌،مـصرف،پسـ‌انداز،و چند نوع دیگر تأسیس شد.

امروز تعداد تعاونیهای کشور بالغ بـر 056‌ شـرکت‌ است‌ که در 43 رشته مختلف اقتصادی‌ فعالیت دارند و شمار اعضاء آنها به حدود 000031‌ نفر‌ می‌رسد.تعاونیها در مـراحل‌ مـختلف تـوسعه کشور نقش مهمی داشته‌اند و در طول این‌ سالها‌ ثابت‌ کرده‌اند که افراد کـم‌ درآمـد بـا اطمینان می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند و در مرحله‌ بهره‌برداری‌‌ منافع آنها تضمین می‌شود.علاوه بر ایـن‌ تـعاونیها در تـأمین اعتبار برای واردات‌ و داد‌ و ستد‌ و کارهایی از این قبیل،وظایف محوله را به موقع انجام می‌دهند و خـدمات ضـروری را به‌ اعضاء‌ خود ارائه می‌کنند.

اقتصاد موریتانی سالهای متمادی به‌ کشاورزی تک‌محصولی یعنی تـولید‌ شـکر‌ وابـسته‌ بود،اما امروز دگرگون شده و به‌ صورت یک اقتصاد مدرن درآمده است. میزان رشـد تـعاونیها‌،در‌ یک‌ دوره بیست‌ساله‌ از(0991-0791)به سه برابر رسیده و رشد متوسط معادل‌ 6% در‌ سال است. تغییراتی کـه در"اتـحادیه کـارگری‌"به وجود آمده،به کارگران موریتانی امکان داده است‌ تا‌ بر مشکل بیکاری فایق آیند،در حـال حـاضر اکثریت نیروی فعال ما‌ مشغول‌ کار هستند و نرخ بیکاری به 2/5% رسیده اسـت‌.

سـیاست‌ امـروز‌ دولت بر این اصل استوار است که‌ محیطی‌ مساعد جهت سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی به وجود آورد.دولت پیـوسته‌ کـوشیده اسـت جوی‌ مطمئن‌ و آزاد برای جذب‌ سرمایه مهیا‌ سازد‌.بخش خصوصی‌ و صنعتگران‌ نیز‌ از امـکانات بـالقوه و تسهیلات‌ گوناگون که‌ دولت‌ ارائه می‌کند استفاده‌های‌ فراوان برده‌اند،اما تعاونیها در حوزه عمل خود تابع‌ مقررات‌ هـستند و فـعالیت آنها همیشه با احتیاط‌ صورت گیرد.

دولت به‌ منظور‌ کمک به تعاونیها و ایـجاد تـحرک‌ بیشتر‌ برای شرکت آنها در فعالیتهای‌ جدید اقـتصادی و حـرکت بـه سوی توسعه، همواره تلاش‌ می‌کند‌.

در سال 1991،"مـدیریت رسـیدگی‌ به‌‌ مشکلات‌‌"هیئتی مرکب از‌ مدیران‌ دولتی‌ تشکیل داد و برای‌ سازماندهی‌ و اداره تعاونیها به مشاوره پرداخـت تـا با مطالعه دقیق و عمیق‌ سـازمانی جـهت هدایت تـعاونیها‌ و شـیوه‌ فـعالیت‌ آنها تأسیس شد هیئت مزبور‌ بـاتوجه‌ بـه مسائل‌‌ روز‌،یک‌ سلسله پیشنهادات جدید برای‌‌ ساختار تعاونیها و شیوه‌های نوین مدیریت و نـحوه فـعالیت آنها ارائه داد.ازسوی‌دیگر وزارت تعاون و صنایع دستی‌ هـمکاری‌ با هیئت‌ مشاور را پذیـرفت.

دولتـ‌ موریتانی‌ علاقمند‌ به‌ حفظ‌ مـنافع‌ تـعاونیها است‌ و با‌ تمام قدرت از ادامه فعالیت‌ آنها حمایت می‌کند تا بتوانند به رشـد کـافی‌ برسند.تأسیس یک‌ سازمان‌ مـجهز‌ و کـارآمد کـه بتواند به‌طور شـایسته ایـن تشکیلات‌ را‌ اداره‌‌ کند‌،در‌ بـرنامه‌ دولت قـرار گرفته است،وظیفه‌ این سازمان هدایت و ایجاد هماهنگی لازم بین‌ تعاونیها خواهد بود تا از ایـن طـریق به نتایج‌ مطلوب برسند و مناسب بـا شـرایط کشور‌ گـسترش یـابند.

تـعاونیها از بدو تأسیس و از روزهای اول‌ کـار،از کمکهای متنوع دولت بهره‌مند شده‌اند. دولت برای تعاونیهای فدرال و همچنین به‌ منظور تقویت بنیه مالی تعاونی(مـادر)اعـتبارات‌ کافی‌ در‌ اختیارشان گذاشته است.علاوه بـر ایـن،دولت بـرای تـربیت مـدیران کارآزموده و مجرب،اقـدام بـه تأسیس مراکز آموزشی نموده‌ است تا پس از تعلیم به مناطق مختلف کشور فرستاده شوند‌ و مشاغل‌ کلیدی و ارزشـمند تـعاونیها را بـدست گیرند،زیرا تعاونیها با نیروی‌ انسانی تـعلیم دیـده بـهتر مـی‌توانند بـا بـخش‌ خصوصی به رقابت بپردازند.چند طرح‌‌ مختلف‌ جهت تجهیز تعاونیها و تأمین اعتبار‌ لازم‌ برای آنها در نظر گرفته شده است. طرحها از این قرارند:

تأسیس سردخانه برای صیادان،

ایـجاد انبار برای نگهداری تولیدات و فراهم کردن بازار فروش‌،

(به‌ تصویر صفحه مراجعه شود‌) تأسیس‌ کارخانه جوجه‌کشی،

پرداخت وام کوتاه‌مدت با بهره کم،

معافیت اعضاء از کار روی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی،

معافیت اعضاء از حمل‌ونقل کـالای‌ وارداتـی کشاورزی.

دولت به منظور فعال کردن تعاونیها و کمک‌ به‌ گسترش میدان عمل آنها،اقدام به‌ تأسیس‌"اتحادیه مرکزی تعاونی‌"و"تعاونی‌ مرکزی ایالت‌"نموده است،با این عمل زمینه‌ فعالیت تـعاونی‌ها را وسـعت می‌بخشد و به آنها اطمینان می‌دهد که می‌توانند‌ با‌ اتحاد و هماهنگی‌ صنف خود را بهتر اداره کنند "تعاونی مرکزی ایالت‌"این وظایف را به عهده‌ خواهد داشـت:

مـرکز‌ مشاوره و تصمیم‌گیری:خدمات‌ بانکی،مـحل مـلاقات اعضاء،محل نگهداری‌ تولیدات کشاورزی‌ و توزیع‌ و فروش‌ آنها. بدون‌شک این اقدمات به انسجام و فعالیت‌ تعاونیها کمک بیشتر می‌رساند و به آنها فرصت میدهد تا خـدمات ‌‌ارزنـده‌تری‌ به اعضاء خود ارائه کـنند.

بـدنبال درخواست‌"مدیریت رسیدگی به‌ مشکلات‌"برای تجدیدنظر‌ در‌ اداره‌ تعاونیها، ادارهء پیگیری امور در وزارت تعاون و صنایع‌ دستی تغییر نام داد.و بنام‌"اداره گسترش‌‌"با قبول این مسئولیتهای زیر آماده کار شده است:

بخش رانـدمان کـار،نظارت‌ بر اجرا، ارزیابی طرحها‌.ساختار‌ جدید که با همت‌ دولت به وجود آمده،به فعالیت،گسترش و رشد تعاونیها شتاب بیشتری خواهد بخشید.

وزارت تعاون و صنایع دستی،خدمات‌ حمایتی به تعاونیها ارائه مـی‌کند و هـم در کارهای جـاری‌ و عادی به آنها یاری می‌رساند و هم از امور قانونی که به تصویب دولت‌ و انجمن شرکت تعاونی رسیده،پشـتیبانی‌ می‌نماید.ما نگهبان و حافظ منافع آنها هستیم و اطمینان می‌دهیم که دادوسـتد در تـعاونیها‌ قـانونی‌ و با رعایت اصول دموکراتیک انجام‌ گیرد.

وزارتخانه درصدد است،برای تحصیل‌ کارکنان تعاونیها و تجهیز نیروی انسانی،یـک‌ ‌ ‌انـستیتو دایر کند،گروهی از کارمندان‌ وزارتخانه نیز برای کسب تجربه در این‌ رابطه‌، در این مـرکز عـلمی بـه درس خواندن مشغول‌ خواهند شد.علاوه بر این،در انستیتوی یاد شده،یک مرکز تحقیقاتی جهت تـحقیق و بررسی مسائل مربوط به تعاونیها،تأسیس‌ می‌شود‌،ما‌ امیدواریم این مرکز علمی در آیـنده‌ بتواند خدمات خود را گـسترش دهـد و از تجارب بدست آمده،به شرکتهای تعاونی‌ منطقه استفاده برساند.

در اقتصاد موریتانی تغییرات زیادی به‌ وجود‌ آمده‌،صنایع‌،صنعت جهانگردی،و بخش خدمات نقش‌ عمده‌تری‌ در‌ اقتصاد کشور یافته‌اند،اما بخش کشاورزی همچنان‌ جـایگاه اصلی خود را در اقتصاد ما حفظ کرده‌ است و پایه‌های اصلی اقتصاد مملکت‌ را‌ تشکیل‌ می‌دهد.در تولیدات کشاورزی، صنعت شکر از اقلام‌ مهم‌ به شمار می‌رود و 82% درآمد حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده است.علاوه بـر ایـن قسمت‌ عمده‌ای‌ از‌ ارز‌ کشور،از فروش شکر به خارج‌ تأمین می‌شود.مشارکت فعال‌ تعاونیها در کارهای کشاورزی،چشمگیر و قابل‌توجه‌ است.

در حال حاضر 871 مؤسسه اعتباری‌ تعاونی به مالکان زمینهای کوچک‌ کشت‌‌ نیشکر‌ کمک مـالی مـی‌کنند و 001 مؤسسه‌ دیگر به کارهای خدماتی از قبیل‌:آماده‌سازی‌‌ زمین برای کاشت،کمک به کشاورزان در کشاورزی ماشینی،خدمات‌رسانی و پشتیبانی‌ عملیات کشاورزی،تهیه و تجهیز ادوات‌‌ (به‌ تصویر‌ صفحه مراجعه شود) کشاورزی،کـمک بـه زارعین در تولید و برداشت محصولات کشاورزی‌ مشغول‌‌ می‌باشند‌.

نظر به افزایش سهم مردم در مالکیت‌ کارخانجات تولید شکر،دولت بودجه‌ای به نام‌‌ "سرمایه‌گذاری‌ مطمئن‌ در شکر"برای این‌ طرح در نظر گرفته است،بـدین مـعنا کـه 02% از‌ سهام‌ این کارخانجات را تهیه و بـه کـشاورزان‌ کـم زمین در کشت نیشکر و همچنین کارکنان‌‌ این‌ بخش‌ تولیدی،می‌فروشد.ضمنا دولت‌ مصمم است از میان این کشاورزان یک‌ نماینده و یک نماینده‌ نـیز‌ از بـین کـارکنان بخش‌ تولید شکر،در هیئت مدیره کارخانجات، شرکت دهـد و عـضویت‌ آنها‌ را‌ در هیئت یاد شده تضمین می‌کند.کار مهم دولت در این‌ رابطه،تأمین اعتبارات مالی‌ و پرداخت‌ وام کم‌ بهره به این دو گـروه کـه از اعـضاء تعاونیها نیز‌ هستند‌،می‌باشد‌ تا از این طریق بتوانند سهام‌ مـوردنظرشان را خریداری و در سود حاصل از تولید،سهیم‌ شوند‌.

این‌ یک تصمیم تاریخی است.بدون‌ تردید گروه زیادی از کشاورزان کم زمـین‌ کـه‌‌ جـمعیت آنها بالغ بر 00052 نفر و عضو تعاونیها نیز هستند،از این فرصت بـه دسـت‌ آمده‌ به‌طور‌ شایسته بهره برده و با انسجام و همبستگی در راه توسعه و پیشرفت تلاش‌ خواهند‌ کرد‌.

سال گذشته بـه هـمت دولت و بـه تقاضای‌‌ صاحبان‌ کارخانجات‌ تولید شکر،جلسه‌ای برای‌ رسیدگی به مشکلات‌ و کمک‌ بـه کـشاورزان‌ نـیشکر برگزار شد،در این گردهمایی مقرر گردید که مالکان کارخانجات‌ منطقه‌ کشت‌ نیشکر،اعتبار مـالی لازمـ‌ بـرای‌ انجام کارهای‌‌ ضروری‌ را‌ در اختیار کشاورزان کم زمین که‌‌ در‌ کشت نیشکر فعالیت می‌کنند،قرار مـی‌دهند.از اقـدامات دیگر دولت در این‌ امر‌،تأسیس‌ "تعاونی زمین‌"و تخصیص بودجه برای‌‌ استخدام گروهی کارگر جـهت‌ کـمک‌رسانی‌ و خـدمت به کشاورزان است.تشکیل‌‌"هیئت‌‌ امناء"نیز قدم دیگری است که دولت برای‌ خدمت بـه کـشاورزان برداشته است‌،این‌ هیئتموظف‌ به جذب نـقدینه‌ها‌ و نـظارت‌ بـر نحوهء مصرف آنها‌ خواهد‌ بود،اعضای هیئت امنا از کارمندان عالی‌رتبه تعاونیها انتخاب می‌شوند.

در ارتباط بـا صـنایع‌ دستی‌،جلسه‌ای با شرکت اعضاء و در حضور‌ معاون‌ وزیر برگزار‌ گردید‌،در‌ این اجـتماع،ضـرورت هـمکاری‌ با صنعتگران و کوشش برای گسترش این حرفه، مطرح و اهمیت توسعه صنایع دستی به سمع‌ هـمه‌ حـاضرین‌ رسـید.در حال حاضر بیش از‌ 21‌ تعاونی‌ صنایع‌ دستی‌ در کشور به‌ ثبت‌‌ رسیده است.بـزرگترین آنـها"تعاونی بزرگ‌ صنایع دستی موریتانی‌"نام دارد که به شکل‌ شرکت سهامی‌ عمل‌ می‌کند‌ و از لحاظ شیوه‌ کـار و رفـتار با صنعتگران‌ می‌تواند‌ برای‌ مدیران‌‌ مؤسسات‌ دیگر‌ کشور،الگو باشد.

انجمن صـنایع دسـتی موریتانی‌ درصدد برپایی نمایشگاه بین‌المللی از تعاونیهای گـوناگون اسـت،از تـعاونیهای منطقه‌ نیز برای شرکت در این نمایشگاه مـهم دعـوت‌ خواهد‌ شد.حضور در این نمایشگاه فرصتی‌ است ایده‌آل برای عرضه کالا و تقویت بـنیهء مـالی کسانی که در حرفه صنایع دسـتی اشـتغال‌ دارند.

در ارتـباط بـا خـدمات بانکی،دولت حداکثر تلاش‌ خود‌ را در حمایت از عـملیات بـانکها که‌ برای خدمت به تعاونیها و تأمین نیاز مالی آنها انجام می‌گیرد،بـه کـار برده است.در حال‌ حاضر،"بانک مـرکزی تعاونی‌"در نتیجه‌ سوء‌ مـدیریت و اعـمال نظر فردی،در موقعیت‌ خوبی قـرار نـدارد و عملیات آن مطابق با "قوانین بانکی کشور"پیش نمی‌رود.دولت‌ برای رهایی آن از‌ این‌ بـن‌بست،اقـدام لازم را به‌‌ عمل‌ آورده است تا کـار و خـدمات ایـن بانک‌ به روال عـادی بـرگردد و بتواند به‌طور مطلوب‌ بـه تـعاونیها خدمت کند.

احترام به آزادی و حقوق اولیه مردم‌‌ موریتانی‌،در قانون اساسی محترم‌ مورد‌ تأکید قـرار گـرفته و دولت برای فعالیت‌های تعاونی و توسعه این بـخش تـمام توان خـود را بـه کـار می‌برد.با استفاده از نـظریه کارشناسان‌ تئوریسین‌ها"قانون تعاونی‌"در این اواخر برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر،انسجام و ثبات،مورد تجدیدنظر قـرار گـرفت و اصلاح شد،این‌ تغییرات به تـعاونیها امـکان مـی‌دهد کـه بـرای‌ حفظ منافع اعـضاء خـود،روشهای بهتری بکار گیرند.

با گذشت بیش از 08‌ سال‌ از تأسیس‌‌ تعاونی در موریتانی،هنوز بعضی از قوانین آن‌ تـغییر نـکرده اسـت.اما برای حرکت با زمان و بهره‌گیری‌ از تـکنیک جـدید در امـور تـعاونیها، کـار در سـیستم حسابداری و مدیریت‌ حسابرسی‌‌ از‌ این به بعد،مطابق با استاندارد صورت‌ می‌گیرد و مسئولان حسابرسی کل در انجام‌ کارها از شیوه‌های مدرن ‌‌استفاده‌ خواهند کرد. بودجه این طرح توسط دو سازمان و تـأمین شده است.

تعاونیهای موریتانی‌ در‌ طول‌ سالها به‌طور فعال کار کرده‌اند و در راه رسیدن به هدف،به‌ طور اصولی و ارزشمند پیش‌ رفته‌اند.مایلم‌ تکرار کنم که دولت موریتانی برای گسترش‌ تعاونی‌های منطقه آمادگی دارد‌ و مـصمم اسـت‌ با سایر‌ کشورها‌ مبادله و همکاری دوجانبه‌ داشته باشد و برای پیشرفت و تقویت بنیان‌ تعاونیها فعالانه بکوشد و از انجام هر کاری اعم‌ از تربیت کارشناس یا امور دیگر دریغ نکند.

 

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران